اداره کل پدافند غیر عامل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 18:54 ویرایش : ‎1397/03/27 11:11 بازدید: 17477

تارنمای اداره کل پدافند غیر عامل

شرح وظایف :

 1. تدوین برنامه اجرایی پدافند غیرعامل استان در حوزه های مختلف.
 2. فرهنگ سازی و نهادینه سازی موضوع پدافند غیرعامل در سطح استان و واحدهای استانی.
 3. شناسایی و طبقه بندی زیرساخت ها و مراکز و تأسیسات در سطح  استان و شهرستان های تابعه.
 4. تهیه و برآورد تهدیدات استان(تهدیدات خارجی،تهدیدات امنیتی)
 5. تهیه فهرست آسیب پذیری استان در برابر تهدیدات و طبقه بندی آنها.
 6. اولویت بندی مراکز حساس و مهم استان.
 7. بررسی و تأیید طرح های پدافند غیرعامل پروژه های حساس و مهم استانی بر اساس تقدم تعیین شده.
 8. تهیه و تدوین طرح های پدافند غیر عامل  استان و واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی.
 9. پیگیری،نظارت و برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های پدافند غیرعامل مصوب استانی.
 10. پیگیری تأمین و تخصیص اعتبارات استانی و سایر پشتیبانی های مورد نیاز .
 11. اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان کمیته دائمی پدافند غیرعامل در سطح استان.
 12. هماهنگی با کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور در اجرا و نظارت بر طرح های استان.
 13. حفاظت و امنیت طرح های پدافند غیرعامل استانی.
 14. نظارت بر برآورد اعتبار مورد نیاز طرح های پدافند غیرعامل استان و ارائه برای تصویب در مراجع ذیصلاح.
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی