دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 21:12 ویرایش : ‎1397/12/04 10:34 بازدید: 15193

شرح وظایف :

 1. تهیه اولویت های امنیتی سالانه بالحاظ  نمودن تغییرشرایط هراستان .
 2. به‌روزرسانی شناسنامه‌های امنیتی استان‌ها و شهرستان‌ها و تهیه و احصاء آسیب‌ها و تهدیدات استان‌ها به‌صورت سالانه با ملاحظات تقویم امنیتی اماکن حساس و به‌روزرسانی اطلاعات بزهکاران .
 3. فراهم ساختن زمینه تشکیل به‌موقع  جلسات شورای تأمین استان  وارایه دستورکارمناسب ونظارت برشورای تأمین شهرستان وامورمربوط به دبیرخانه  شتا.
 4. برگزاری جلسات  مشترک باسایردستگاه های حاکمیتی به‌منظور ایجاد هماهنگی در تصمیمات امنیتی استان .
 5. تشکیل  منظم جلسات شورای تأمین و کمیسیون‌های تخصصی ، تنظیم صورتجلسات مربوطه و ابلاغ به مراجع ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای مصوبات .
 6. دریافت و بررسی خط مشی هاودستورالعمل‌های صادره از طرف شورای امنیت کشور جهت طرح در شورای تأمین استان .
 7. ایجاد  بانک اطلاعاتی شامل دستورالعمل‌ها و قوانین امنیتی و انتظامی و مکاتبات شورا به‌منظور نگهداری از اسناد و مدارک .
 8. بررسی  و پیگیری مصوبات شورای تأمین شهرستان‌ها و انعکاس گزارش‌های آنها به شورای تأمین استان وانجام اقدامات لازم حسب مورد و تهیه شناسنامه سالانه  مصوبات .
 9. جمع‌آوری اخبار و گزارشات امنیتی و انتظامی از طریق واحدهای ذی‌ربط استان و تهیه گزارش‌های آماری و تجزیه‌وتحلیل و بررسی مقدماتی و طبقه‌بندی آنها جهت طرح در شورای تأمین استان و بهره‌گیری از سیستمGIS .
 10. ارزیابی و تطبیق مصوبات شورای تأمین شهرستان‌ها با قوانین و مقررات ، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های عام امنیتی استان .
 11. مراقبت مستمر بر رویدادهای امنیتی و انتظامی به منظورممانعت از تبدیل آنها به بحران و آشوب .
 12. اعلام نیازهای آموزشی سالانه  و تلاش در جهت ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات مدیران امنیتی ، انتظامی استان و برگزاری کارگاه‌های آموزشی ،دوره‌های آموزشی کارشناسان و مدیران با همکاری سایردفاترذیربط .
 13. پیگیری وانجام امور مربوط به حفاظت مستمر از اماکن وتاسیسات دارای طبقه‌بندی به‌ویژه نقاط و تأسیسات حساس و حیاتی .
 14. شناسایی و پیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحران‌خیز و افراد شرور و سابقه دار ونزاع های دسته‌جمعی و اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی وامنیتی و انتظامی در این زمینه .
 15. پیگیری وانجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناریه  مطابق با قوانین ومقررات مربوطه و هماهنگی با واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این زمینه .
 16. پیگیری استقرار و ایجاد ویا انحلال پست‌های ایست و بازرسی و واحدهای انتظامی به‌صورت دائم و یا موقت به‌موجب قوانین و مقررات مربوطه .
 17. بررسی و اقدام در خصوص پیشگیری ازجرایم  سازمان‌یافته  و مبارزه با ترویج فرق ضاله .
 18. تهیه طرح‌های امنیتی بمنظوررفع معضلات امنیتی در استان هاوشهرستان ها و پیشگیری از حوادث احتمالی .
 19. ساماندهی مرزها و فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشوردرزمینه  سیاست‌گذاری ، هماهنگی و نظارت برمرزهای استان باکشورهای همسایه .
 20. پیگیری و اجرای  مصوبات شورای مرزهای کشور مربوط به استان و تشکیل کمیته امنیت و عمران مرزها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مستقردرمرزها و نظارت بر عملکرد آنها به‌موجب قوانین مصوب .
 21. بررسی وارایه پیشنهاد ایجاد مرزهای مجاز( زمینی ، هوایی و دریایی ) استان به کارگروه مرزهای رسمی مستقر در وزارت کشور.
 22. همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط در استانداری به‌منظور بررسی ،  ارائه پیشنهادونظارت بر عملکرد بازارچه‌های مرزی .
 23. برنامه‌ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی‌های لازم در مبارزه با قاچاق کالاومواد مخدر، سلاح و مهمات ، مشروبات الکلی و قاچاق انسان با همکاری واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط .
 24. هماهنگی مستمرباواحدمرتبط با پدافند غیرعامل در اجرای سیاست‌های ابلاغی در سطح استان .
 25. هماهنگی و ارائه تسهیلات لازم به‌منظور توسعه ، تقویت و ارتقاء معیشت و رفاه مرزنشینان در استان .
 26. بررسی ، تعیین اولویت ، پیگیری و نظارت برپاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره .
 27. نظارت و پیگیری بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به ورود، اقامت و تردد اتباع خارجی ،احوال شخصیه در حوزه استان.
 28. انجام تعهدات فی مابین سازمانهای بین المللی و وزارت کشور درخصوص اتباع خارجی.
 29. ساماندهی اتباع خارجی ساکن در استان برابر دستورالعمل های ذیربط.
 30. دریافت و ثبت گزارش های مربوط به تردد مجاز و غیرمجاز اتباع خارجی در حوزه استان و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.
 31. انجام امور مربوط به پذیرش ،اسکان ،تقاضای تابعیت ،ترک تابعیت،بقاء تابعیت و شناسایی و استملاک اتباع خارجی و تکمیل و ارسال مدارک مربوط به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط.
 32. مدیریت انجام امور مربوط به آموزش ،جرایم ،بهداشت و درمان ،احزاب ،تجمعات سیاسی و مذهبی،تردد دیپلمات های خارجی در کشور ،امور مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران وفق قوانین و مقررات .
 33. مطالعه و بررسی در مورد نیازمندی های مهاجرین و اتباع خارجی و تهیه گزارش های لازم به منظور اتخاذ تصمیم های لازم.
 34. انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان.
 35. تشکیل کمیته های فرعی جهت رسیدگی به امور مربوط به وضعیت امور مهاجرین و اتباع خارجی.
 36. بررسی وضعیت اتباع خارجی در استان و ارزیابی آثار مثبت و منفی تابعیت خارجی در کشور به منظور ارائه راهکارهای قانونی .
 37. همکاری با واحدهای استانی سایر دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی و واحدهای ذیربط در امور اتباع خارجی.
 38. نظارت بر جمع آوری آخرین آمار اتباع و مهاجرین خارجی در استان و ارسال آمار مذکور به وزارت کشور در صورت لزوم.
 39. نظارت بر حسن نحوه ارتباط نیروی انتظامی با مجموعه استانداری بر اساس دستورالعمل ابلاغی.
 40. مطالعه و بررسی در مورد نیازمندی ها و تأمین رفاه و برقراری مستمری پناهندگان،معاودان و رانده شدگان و همچنین امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهیه گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی.
 41. تشکیل کمیته های فرعی جهت رسیدگی به امور مربوط به وضعیت امور مهاجرین و اتباع خارجی.
 42. انجام امور مربوط به احداث و راه اندازی و اداره امور اردوگاه های مراقبتی، مهمانشهرها، مراکز بازگشت، ایستگاه های خروج مرزی و ایستگاه های پشتیبانی از مرکز ایست و بازرسی و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندی ها، نواقص و معایب موجود برابر دستورالعمل های ذیربط از طریق مراجع مسئول از مجرای وزارت کشور.
 43. برگزاری کمیته های حل اختلاف برای آن دسته از اتباع خارجی که توانایی پرداخت هزینه های وکالت را ندارند و در زمینه بازگشت داوطلبانه به کشور متبوع این خدمت ارایه می گردد.
 44. تشکیل پرونده های تابعیت برای فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران خارجی براساس ماده واحده سال 85 و همچنین بر اساس ماده979 برای تابعیت اتباع خارجی و خانواده های شهدا و همچنین بررسی وضعیت اتباع خارجی در استان و ارزیابی آثار مثبت و منفی حضور اتباع خارجی در کشور به منظور ارایه راهکارهای قانونی
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی