دوشنبه 28 آبان 1397
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی