دوشنبه 18 آذر 1398

معاونت هماهنگی امور عمرانی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 21:16 ویرایش : ‎1396/03/23 14:01 بازدید: 28968

شرح وظایف :

معاونت هماهنگی امور عمرانی

1.ایجاد هماهنگی و نظارت بین واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در تهیه و تنظیم طرح های زیربنایی اقتصادی وعمرانی با توجه به نیازها ، تجارب واولویت ها با درنظر گرفتن جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان .

2. نظارت عالیه بر برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و شهرها و اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مربوط به منظور رفع موانع

3. انجام اقدامات لازم ر زمینه تشکیل جلسات شورای آب، شورای فنی استان وشورای برنامه ریزی و سایر شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مربوطه بر حسب مورد .

4. تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی اجتماعی آن ها به منظور استفاده بهینه در تدوین برنامه های ملی، منطقه ای و محلی

5. پیگیری  انجام مطالعات در زمینه اجرای طرح ها و برنامه های واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی استان به منظور پیشبرد برنامه های عمرانی و هم چنین ارائه نظرات در این زمینه به شورای برنامه ریزی استان

6. هدایت وحمایت از شوراهای اسلامی شهر و روستای استان و نظارت بر فعالیت آن ها مطابق قوانی و مقررات

7. مطالعه و بررسی وضع مناطق روستایی و شهری استان از نظر امکانات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت نیازها و اولویت بندی آن ها و پی گیری اعتبارات مربوط از منابع مختلف

8. پیشنهاد معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحدهای ذی ربط در این زمینه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان.

9.هدایت،نظارت و ارزیابی عملکرد بر فعالیت دهیاری ها در امور مختلف خدماتی،عمرانی،مالی و سایر موارد در سطح استان.

10. بررسی و پیشنهاد قیمت های پایه استان و ضرایب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطق و پیشنهاد به مراجع ذی ربط برای تأیید

11. نظارت عالیه بر پروژه‌های عمرانی در مناطق شهری و روستایی از محل اعتبارات مختلف در قالب آیین نامه شورای فنی استان.

12. نظارت و بررسی اعتبارات شهردار یها و هدایت و راهنمایی های لازم در اتخاذ روش های صحیح و رعایت اولویت ها در چارچوب طرح ها و برنامه ها.

13.نظارت،بررسی و اظهارنظر درخصوص برنامه ها،اعتبارات و مسایل مالی سالیانه شهرداری ها و دهیاری ها که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.

14.انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل و حضور فعال در جلسات،مجامع،شوراها،کمیته ها،کارگروه ها و کمیسیون ها حسب مورد و نظارت بر تهیه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات.

15.نظارت بر انجام وظایف و اعمال قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک استان و شهر مرکز استان.

16.مدیریت،نظارت و هماهنگی برای بهبود ترافیک و فعالیت ها و عملکرد شرکت ها،سازمانها و واحدهای ارائه دهنده خدمات در امر جابجایی جمعی مسافران درون شهری در استان.

17.نظارت و هماهنگی بین امور حمل و نقل و ترافیک دورن شهری و برون شهری.

زیر مجموعه ها

  • دفتر امور شهری و شوراها
  • دفتر امور روستایی و شوراها
  • دفتر فنی
  • مدیریت حمل و نقل و ترافیک
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی